Beknopt verslag over Agendapunt 26 van de gemeenteraadszitting van het Leuvense Stadsbestuur op 21-3-2005

 

"Heraanleg van de Geldenaaksebaan en aanleg van de collector Molenbeek fase 4 ­ samenwerkingsovereenkomst met Aquafin ­ overeenkomst met het studiebureau ­ goedkeuring van het voorontwerp van het deel van de werken die in opdracht van de stad Leuven uitgevoerd worden ­ goedkeuring"

 

Verslag door Bart Viaene, inclusief de fouten, verkeerde interpretaties, vergissingen, verdraaiingen enz... want ik moest alles in telegramstijl opschrijven en door al mijn computerwerk ben ik het snelschrijven verleerd. De algemene teneur zou moeten correct zijn.

 

Piercot (VLD) :

 

Nogal licht voorgesteld : er zit ook een voorontwerp in voor herinrichting Geldenaaksebaan! Wel al intern hierrond gedacht, maar zomaar het gehéél goedkeuren ?! Veel mensen actief rond Geldenaaksebaan-buurt, nooit mee gepraat. Eens voorontwerp op papier staat, is er al een soort verbintenisŠ De oppositie heeft moeten vràgen naar de plannen !!

 

Alle parkeerplaatsen verdwijnen. Er zouden nieuwe gecreëerd worden op openbaar én privé-bezit. Waar zijn die plannen ?

 

Hét probleem = het smalste deel, van de brug tot aan de Milseweg. Daar komen geïntegreerde fiets/voetpaden. Maar is dat wel conform met de definitie van zone 30 ?

Wat met de veiligheid van de fietsers ? Is/wordt dit besproken ? Quid met alternatieven ?

 

Waarom dit nu ³en masse² goedkeuren. Quid met Parkpoort-heraanleg ? Quid met mogelijkheden van afwenden van zonevreemd verkeer (oprit E40). Zijn daar mogelijkheden ?

 

Van den Bosch (Groen!) :

 

Sluit zich aan bij Piercot. Zone 30 staat in richtinggevend deel van Ruimtelijk Structuurplan Leuven, maar het ontwerp lijkt bedoeld om de doorstroming van het verkeer te versnéllen !? 

 

Probleem is levens- en luchtkwaliteit. De buurt verenigt zich en vergadert, is ontevreden met de situatie.

 

Staatssecretaris Peeters (SP-a) heeft inrichting zone 30 beschreven, maar daarin is geen sprake van gescheiden fiets- en wegverkeer.

 

Voorstellen van ontwerp aan buurtbewoners moét.

 

Vraagt uitleg over collectorwerken. Oude Interleuvencollector zou ruïne zijn (lek als een zeef). Wat gebeurt dààrmee ? Geen zinnig antwoord in de plannen. Eén collector zou oppompen naar zuiveringsstation Haasrode, de andere naar de Molenbeek ?! Quid met nitraatvervuiling Molenbeek ?

 

Goyvaerts (VB) :

 

Heeft ook liever deze dossiers te splitsen. Buurt is niet geconsulteerd, terwijl dat élders wél gebeurt ?! Dossier Geldenaaksebaan is niet nieuw. Grondige analyse maken van verkeer. Geldenaaksebaan = de facto verbindingsweg. Leefbaarheidsproblematiek.

 

Parkeerplaatsen verdwijnen -> quid met middenstand ?

 

Zone 30 met gescheiden fietspaden ?! Leidt tot snéller verkeer !!

Verder kijken -> lawaaiaspecten, geluidsreflecties, hoge huizen pal aan rijbaan.

Méér doorstroming betekent méér lawaai en overlast.

 

Antwoord schepen Robbeets (SP-a) :

 

Dit agendapunt behelst de samenwerkingsovereenkomst + aanduiding studiebureau, én het voorontwerp. Beiden worden voorgelegd. Maar de werken zijn nog niet voor direct: eerst Parkpoort, niét tegelijk. Vele bewoners niet isoleren op een eiland.

 

Leefbaarheid is besproken met experten. Niét simpel. Zeer smal. Ook oog hebben voor weggebruikers. Geldenaaksebaan is belangrijke wijkontsluitingsweg -> er zullen stééds auto¹s over de Geldenaaksebaan rijden, totdat iedereen zijn auto¹s ruilt voor fietsen. Beperkte mogelijkheden. Wegdek is 5,70 m op smalste deel : te weinig voor kruisende bussen van De Lijn ! Fietsers gedwongen op voetpaden te rijden, of te stappen. Fiets- en voetpaden combineren. Extra accenten : beige-kleurig wegdek in smalste deel om extra aandacht te wekken. Zone 30 over heel de lengte komt er !

 

Collector : uitgelegd om commissie, door Ir De Neut van Stad Leuven en door de heer Crieckinghe. Van  den Bosch was daar niet bij. Nergens bewezen dat oude collector lek is.

 

Parkeerplaatsen : nieuwe voorzien beiderzijds van Philips tot aan de bocht.

Handelaars : bakker : aantal kortparkeerplaatsen in de bocht.

Rest : nu ook niet zo veel. Men moet iéts opofferen voor veiligheid fietsers.

Nieuw concept voor Leuven ³buurtparkings² wordt bestudeerd (zie Holsbeek).

 

Van den Bosch :

 

Geen antwoord op vraag collector gehad. Quid waterwingebied Molenbeek.

 

Piercot :

 

Parkeerplaatsen van aan bocht tot aan Milseweg verdwijnen voor de verkeersdoorstroming. Abdijsite en Parkveld zullen nog méér verkeer veroorzaken. Hoe dit zéker weghouden van Geldenaaksebaan?? Plannen voorleggen aan de buurt = OK. Zal schepen aan zijn woord houden.

 

Tobback :

 

Geldenaaksebaan is een groot probleem. Er is geen tovermiddel. Appreciatie van probleem verschilt ook. Doel van het ontwerp is NIET versnelde doorstroming !!

Grootste probleem = vervuiling !

Helaas : ontwerp verandert daar niet veel aan. Wél wat veiliger en wat sjieker. Geen illusies hierover.

 

Veel verkeer : JA. Snél verkeer : NEEN

Zero gewonden in 2005, 1 gewonde in 2004.

 

³Onleefbare atmosfeer² op spitsuren tijdens files !!

Gecombineerd met fietsers naar 4 scholen.

 

Discussie mobiliteitsplan : voorontwerp bevatte bussluis aan St Albertuscollege.  Toen dat afgevoerd werd heeft niémand tegengestemd !! Wél eindeloze petities tégen de bussluis... Bijna gelynched over eenrichting Pakenstraat en bussluis Geldenaaksebaan.

 

Wil GRAAG buurtvergadering !! Hoopt op buurt met EEN standpunt. Heeft hopen historische literatuur over Geldenaaksebaan -probleem ter beschikking.

 

Wat voorligt = Aquafin. Ruim de tijd dus. Héél interessant experiment !! Geldenaaksebaan wordt minstens 1 jaar afgesloten !! Voorspelt overal actiecomités. Geldenaaksebaan was de steenweg op Geldenaken. Industriepark, researchpark, Brabanthal, verkavelingen, ijsschaatsbaan, Heilig Hart, kazerne allemaal ontsloten langs Geldenaaksebaan. Niemand heeft tegengestemd.

 

Luchtvervuilingsprobleem is erger dan al de rest, door STILSTAAND verkeer.

Erkent groot probleem. Wacht op betere oplossingen. Enkel onhaalbare dingen gehoord ten eigen voordele. Moet in gemeenschappelijk belang blijven.

 

Van den Bosch :

 

Wil échte zone 30 zonder scheiding fiets/voetgangersverkeer.

 

Tobback :

 

Er zijn 3 soorten zone 30 : voor scholen, mét en zonder inrichting van het openbaar domein. Welke soort wil Van den Bosch eigenlijk ?

 

Leuven heeft 3 convenanten voor schoolomgevingen : aan Parkpoort voor SKLO, aan St Norbertus en aan St Albertus (waar al een drempel ligt, maar die is wellicht niet genoeg).

Deze zijn niet van type 1 (zie verder).

 

Van den Bosch :

 

Zone 30 op de Geldenaaksebaan staat in het Ruimtelijk Structuurplan Leuven !

 

Tobback :

 

Maar welke soort wil Groen! ?

 

Van den Bosch :

 

Probleem is stilstaand verkeer. Er zijn mogelijkheden om het verkeer dat in de buurt niets te maken heeft te weren. Vrije busbanen. Groen! heeft Mobiliteitsplan niet goedgekeurd maar heeft zich onthouden.

 

Tobback :

 

Bestuur werd bestormd door protestbrieven over bussluis en Pakenstraat-éénrichting.

Vraagt Van den Bosch definitie van gewenste zone 30.

 

Van den Bosch :

 

Omzendbrief Peeters : in zone 30 wordt doorgaand verkeer zoveel mogelijk geweerd.

 

Tobback :

 

Dat is maar een omzendbrief. Er zijn 3 KB¹s rond zone 30. KB1 : fysieke herinrichting van de straat moét in zone 30. KB2 (van Durant van Ecolo) : zone 30 plaat mag zelfs zonder herinrichting. KB3 : zone 30 voor schoolomgevingen.

In Brugge is zone 30 : àlles weghalen.

 

Dumont en Van den Bosch (Groen!) :

 

Pleiten voor (³onder meer²) concrete fysieke ingrepen, plus overleg met bewoners.

Geschrankt parkeren drukt de snelheid.

In schoolomgeving : échte zone 30, zonder fiets/voetpaden, mits grondige herinrichting van wegeninfrastructuur.

 

Tobback :

 

Blij met definitie. Vraagt Groen! om dat te komen uitleggen op buurtvergadering.

 

Stemming :

6 tegen (uit de hoek van Groen!)

8 onthoudingen (uit de hoeken van VLD en VB)

Lees het officiële verslag op http://www.leuven.be als verificatie. Daarin staat onder meer :